-

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


گيربکس پژو pdf
 
جزوه آموزشی گیربکس BE3 خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند – کارگیک
www.cargeek.ir › مستندات ، مقالات و راهنماهای رسمی
Translate this page
جزوه آموزشی گیربکس BE3 خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند. … شما ممکن است چند دقیقه تا بارگزاری کامل آن زمان نیاز باشد.] فایل های روی کارگیک قبل و بعد از بارگزاری چک می شوند،درصورتیکه فایل برای شما بارگزاری نشد یا در هنگام بازکردن از شما پسورد خواسته می شود از یک مرورگر PDF دیگر استفاده بفرمائید تا مشکل حل شود.
کتاب تعمیرات اساسی موتور و گیربکس پژو 405 ایساکو – کارگیک
www.cargeek.ir › مستندات ، مقالات و راهنماهای رسمی
Translate this page
[فایل در قالب PDF و حجم آن 8.93 مگابایت است.بسته به سرعت اینترنت شما ممکن است چند دقیقه تا بارگزاری کامل آن زمان نیاز باشد.] فایل های روی کارگیک قبل و بعد از بارگزاری چک می شوند،درصورتیکه فایل برای شما بارگزاری نشد یا در هنگام بازکردن از شما پسورد خواسته می شود از یک مرورگر PDF دیگر استفاده بفرمائید تا مشکل …
[PDF]ﻣﺮوري ﺑﺮ اﻧﻮاع ﮔﻴﺮﺑﻜﺴﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋو
www.ikido.org/wp…/مروری-بر-انواع-گیربکسهای-شرکت-پژو.pdf
Translate this page
Transverse. ) ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺑﺮاي. اﻧﺘﻘﺎل. ﮔﺸﺘﺎور. از. 140. ﺗﺎ. 260. ﻧﻴﻮﺗﻦ. -. ﻣﺘﺮ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. و. داراي. ﭘﻨﺞ. دﻧﺪه. ﺟﻠﻮ. و. ﻳﻚ. دﻧﺪه. ﻋﻘﺐ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺗﻌﻮﻳﺾ. دﻧﺪه. آن. در. دو. ﻧﻮع. ﻛﺎﺑﻠﻲ. و. اﻫﺮﻣﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻛﻼچ. اﻳﻦ. ﻧﻮع. ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ. داراي. دو. ﻧﻮع. ﻛﺎﺑﻠﻲ. و. ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . وزن. ﺟﻌﺒﻪ. دﻧﺪه. BE. ﺣﺪود. 35. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم. اﺳﺖ. و. اﻳﻦ. ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺗﻌﺪاد. ﺗﻮﻟﻴﺪ. در. اﻳﺮان. را. داﺷﺘﻪ. و. در. ﺑﻴﺸﺘﺮ.
[PDF]فـصل3
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93…/035-054-C463-7.pdf
Translate this page
سبب پیاده. کردن جعبه دنده، از روی خودرو خواهد شد. این گیربکس از نوع یکپارچه با دیفرانسیل است و از آن. در خودروی جلو محرک استفاده می شود و دارای پنج دندهٔ رو. به جلو و یک دندهٔ عقب است. مشخصات این گیربکس را در. جدول ١ــ٣ مالحظه می کنید. مدل گیربکس. BE4. نوع خودرو. پژو ٤ ٥ و پارس، سمند. نوع دیفرانسیل. جلو محرک. تعداد دنده.
[PDF]ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ، ﺳﻤﻨﺪ و ﭘﺎرس
d.telegchannel.com/…/e9238708-03b8-4f54-96c1-0d7568f1a15f.p…

 NS